موسيقي هاي بدون كلام شاد ، نواخته شده با گيتار اثري از Alex Fox